Práva a povinnosti

Vedoucí týmu

1. Přihlásit tým do ligy a jednat za něj.

2. Odpovídá za plnění podmínek pro účast hráčů v soutěži TFbL (minimální věk a aktuální stav registrovaných hráčů na soupisce ČFbU).

3. Do začátku každého soutěžního ročníku TFbL je povinen podílet se na vytvoření soupisky týmu pro web TFbL a aktualizovat v ní údaje o věku a stavu registrovaných hráčů na soupiskách týmů v soutěžích ČFbU.

  • Konečnou verzi soupisky (webové i papírové verze) každého z týmů vytvoří vedení TFbL na základě kopií přední strany občanského nebo řidičského průkazu, které zašle vedoucí týmu nejpozději 14 dní před začátkem soutěže na: tfbl11@seznam.cz

  • Soupiska týmu bude zveřejněna na webových stránkách TFbL www.tfbl.webnode.cz a dále bude k dispozici v elektronické podobě ve vestibulu sportovní haly v Chotovinách při každém utkání týmu TFbL.

4. Pokud bude tým v průběhu sezóny doplňován o další hráče (a tím je myšlena i jednorázová účast), má povinnost:

  • Vyžádat si od rozhodčích papírovou Knihu TFbL a do ní zapsat před začátkem iniciály hráče (jméno, příjmení, rok narození) do tabulky"Hráči zařazení na soupisku dodatečně". "Změna Valné hromady TFbL ze dne 27.9.2015"

     

  • Nahlásit tuto změnu kapitánovi soupeře.

  • Co nejdříve zaslat kopii občanského průkazu na tfbl11@seznam.cz,a to nejpozději dva dny před následujícím zápasem mužstva.

    (Pokud nebudou údaje vedoucím zaslány, hrozí mužstvu zpětná kontumace a zákaz startu zmíněného hráče. To platí i pro případ, že tento hráč již za mužstvo hrát nebude).

  • Před následujícím zápasem zkontrolovat na webu aktuálnost soupisky a popřípadě kontaktovat tfbl11@seznam.cz s žádostí o doplnění.

5. V případě, že bude registrovaný hráč týmu zapsán na soupisku oddílu ČFbU, neprodleně informuje o této skutečnosti emailem na tfbl11@seznam.cz  a při následujícím zápase TFbL ji zaznamená do papírovéKnihy TFbL.

6. Respektovat pokyny organizátora, pořadatele a rozhodčích.

7. Má právo komunikovat s vedením soutěže při přípravě ligy, v jejím průběhu a je zodpovědný za dodržování předem daných pravidel.

 

8. Podávat vedení ligy protest. Možno využívat i ICT.

9. Je nápomocen hladkému průběhu turnaje. Před utkání slušně komunikuje s rozhodčími hlavně s upřesňujícími informacemi o svém týmu.

10. Vedoucí týmu určí kapitána na zápas.

11. Zajistí míčky na zápas svého týmu (stačí 2 kusy bílé barvy).

12. Každý tým má povinnost nahlásit nejpozději 5 dnů před začátkem celé soutěže (v tomto ročníku tedy do 19.10.2015) jméno alespoň jednoho pomocného rozhodčího. Ten bude v případě nutnosti vyzván, aby se společně s hlavním rozhodčím podílel na rozhodování utkání, které bude následovat po vlastním odehraném utkání (tzn. např. i v zápase, který je na pořadu mezi jeho vlastními zápasy). Mužstva se dohodla na výjimce, a to v případě úvodního zápasu hracího dne, kdy může rozhodovat jediný rozhodčí. V tomto zápase budou brát oba týmy zvýšený ohled na hraniční rozhodnutí rozhodčího.

Bez splnění tohoto bodu nebude týmu umožněna účast v TFbL a výsledky jeho zápasů budou kontumovány ve prospěch soupeře.

 

   

Kapitán

1)    V případě neúčasti vedoucího mužstva přebírá jeho povinnosti a práva.     

2)    Být označen páskou na levém rukávu.

2)    Respektovat pokyny rozhodčích.

3)    Respektovat pokyny organizátora a pořadatele.

4)    Komunikovat s rozhodčími za tým (včetně vedoucího týmu) při zápase.

5)    Dále nese odpovědnost za:

                    a)      Neoprávněný start registrovaného hráče v utkání.

                    b)      Ukázněnost družstva na hrací ploše a v prostoru pro střídání.

                    c)      Neoprávněný start hráče z jiného oddílu.

6)    Kapitán je povinen na základě pokynů rozhodčího zajistit pospojování mantinelů.

 

Rozhodčí

1)    Řídit utkání dle pravidel florbalu a pravidel TFbL.

2)    V průběhu utkání odpovídat na dotazy kapitána zkrácenou formou a nepřipouštět diskuse.

3)    Respektovat pokyny hlavního rozhodčího.

4)  Rozhodčí má právo a povinnost nařídit kapitánům, aby zajistili při nejbližším přerušení hry pospojování mantinelů. Rozhodčí může vydat tento pokyn i konkrétním hráčům. Rozhodčí může zastavit čas dle vlastního uvážení a okolností (zbývající čas do konce utkání; delší čas opravy mantinelů).

"Změna Valné hromady TFbL ze dne 27.9.2015"

 

5)    Po utkání vyslyšet námitky kapitánů a ihned o nich informovat hlavního rozhodčího, který posoudí, jestli je námitka oprávněná.

6)    V případě udělení ČK2, ihned informovat hlavního rozhodčího o přestupku, podání vysvětlení k udělení a zápis jména hráče pro stop v dalším                             zápase.

7)    Při zvláště hrubých porušení pravidel či organizačního řádu (ČK2 + návrh na další trest) oznámit tuto skutečnost   hlavnímu rozhodčímu, který                             informuje vedení ligy.

8)    Ukončit utkání v těchto případech:

                    a)      Pro úmrtí hráče či rozhodčího v průběhu utkání.

                    b)      Pro nepřizpůsobilost hrací plochy vzniklou během utkání, kterou nelze v přiměřeném čase odstranit.

                    c)      Pro úřední zákrok (policie aj.)

  

9)    Rozhodčí má právo ukončit utkání zejména v těchto případech:

                    a)      Pro napadení kteréhokoliv účastníka utkání hráčem či divákem.

                    b)      Pro podezření, že hra nebude pokračovat dle pravidel florbalu. Takovouto skutečnost oznámí ihned po ukončení zápasu hlavnímu  rozhodčímu i se všemi skutečnostmi a ten určí oprávněnost rozhodnutí.

                    c)       Při zranění o pokračování hry rozhodnou rozhodčí. Mohou nastat tyto varianty. Dohraje se nebo se zápas ukončí se stávajícím  stavem.


 

Vedení ligy

1)      Uspořádat ligový ročník

2)      V měsíci září zjistit zájem o ligu, vypočítat startovné, zajistit rozhodčí, zajistit halu a obeznámit s tím vedoucí týmů

3)      Určit rozlosování ligy.

4)      Zajistit rozhodčí.

5)      Vybrat startovné při prvním turnaji. Z toho platit po celou sezónu pronájem haly a náklady na rozhodčí.

6)      V naléhavých a odůvodněných případech změnit rozlosování s povinností o tom informovat alespoň 5 dní předem.