Tresty

Doplňující pokyny pro provádění trestů v TFbL:

a)    Trest začíná běžet ve chvíli, kdy dá rozhodčí píšťalkou pokyn k rozehrání hry.

b)     Při vyloučení bude čas zastaven v těchto případech:

     1. Pokud je čas do konce utkání kratší než vyměřený trest (např. při 2 minutovém trestu - hrací čas 38:20), zastaví rozhodčí čas až do doby rozehrání.

     2. Při souběžném vyloučení (ať z jednoho, či druhého mužstva,  např. ze situace 5 : 4  na  5 : 3, nebo 4 : 4). Toto opatření vede k max. využití dvojnásobné přesilovky, nebo spravedlivému a přesnému postupnému zapojení jednotlivých potrestaných hráčů.

c)    Trestaný hráč si kontroluje čas svého trestu a to poté, kdy mu rozhodčí sdělí přesný čas začátku a konce trestu. V případě, že potrestaný hráč zasáhne do hry před vypršením trestu, bude mu udělen další trest 2 min. Zbylou část předchozího trestu odpyká hráč, kterého určí kapitán mužstva. Po dobu této zbylé části dochází k dvojnásobné přesilovce.

c)      Trestaný hráč nesmí svévolně opustit trestnou lavici a odejít z haly, učiní-li tak, bude to považováno za SABOTÁŽ HRY a příslušně potrestáno.

d)     Trestaný hráč nesmí svévolně opustit trestnou lavici a zasáhnout do hry, učiní-li tak, bude to považováno za SABOTÁŽ HRY a příslušně potrestáno.

e)      Pokud soupeř vstřelí gól, vyloučený hráč se vrací do hry.

 

Přestupky trestané volným úderem = rozehrání

Provádí se golfovým úderem, tahem je nedovolené rozehrání

 1. zvednutí hokejkou hokejku soupeři
 2. seknutí do hokejky soupeři
 3. vysoký došvih. Vysoký došvih nad pas je dovolen, není-li jiný hráč v těsné blízkosti a nehrozí nebezpečí zranění.
 4. hraje-li hráč hokejkou nad úrovní kolen
 5. hra ve výskoku
 6. hra mezi soupeřovýma nohama.
 7. hráč strčí nebo tlačí soupeře jinou částí těla než ramenem.
 8. hráč naběhne nebo vrazí zády do soupeře.
 9. útočník hraje jakoukoli částí těla v malém brankovišti.
 10. hráč úmyslně posune soupeřovu branku.
 11. hráč brání pasivně brankáři při výhozu a přitom stojí ve velkém brankovišti.
 12. vyhodí-li, kopne-li brankář při výhozu hodí míč za půlicí čáru a míč se předtím nedotkl podlahy, mantinelu či hráče 
 13. je-li rozehrání špatně provedena nebo záměrně zdržována.
 14. brankář zdržuje hru držením míče
 15. malá domu
 16. při vyloučení
 17. nesportovní chování

Trestné střílení 

 1. Všichni hráči, kromě bránícího brankáře a hráče provádějícího trestné střílení, musí být na střídačce. Při započetí trestného střílení je brankář na brankové čáře.
  Brankář nesmí být vystřídán hráčem z pole.
 2. Míček je neustále v pohybu vpřed. Dorážení není dovoleno.
 3. Při neproměnění trestného střílení je hráč, který se provinil, potrestán 2 minutovým trestem.

Přestupky trestané trestným střílením 

 1. bránění jakoukoliv částí těla v malém brankovišti
 2. chytne-li rukou brankář míč mimo velké brankoviště a žádná jeho část není v brankovišti
 3. posune-li bránící tým úmyslně branku

TRESTY
Obecná pravidla pro vyloučení

 Trest - 2 minuty 

 1. Vyloučení může být odložené = ponechaná výhoda
 2. Pokud soupeř vstřelí gól, vyloučený hráč se vrací do hry.
 3. Je-li potrestán vyloučením brankář, může kapitán potrestaného družstva určit hráče, který nahradí brankáře na trestné lavici.

 Přestupky trestané menším trestem (2 minuty) 

 1. Pokud hráč úmyslně strčí protihráče na mantinel nebo branku.
 2. Pokud hráč nedovoleně zastaví nebo podrazí protihráče.
 3. Drží-li hráč soupeře nebo jeho výstroj.
 4. Brání-li aktivně protihráč brankáři při výhozu. Aktivně znamená snahu získat míč hokejkou nebo tělem ve velkém brankovišti. (Hráč musí být v pohybu od brankáře.)
 5. Poruší-li hráč pravidlo: odstup 3 m od míčku během provádění rozehrání
 6. Hraje-li nebo zastavuje-li hráč míč v leže nebo s oběma koleny na podlaze.
 7. Hraje-li hráč úmyslně rukou nebo hlavou.
 8. Zdržuje-li hráč hru i přes napomenutí rozhodčího. 
 9. Hraje-li hráč v poli bez hokejky.
 10. Naražení na mantinel.

 Trest - 5 minut 

 • Vstřelí-li družstvo branku během 5 minutového vyloučení, trest není nikdy zrušen.
 • Brankář potrestaný 5 minutovým trestem nesmí být na trestné lavici nahrazen spoluhráčem a družstvo má maximálně 3 minuty na nahrazení brankáře bez možnosti rozcvičení. Po skončení vyloučení může brankář opustit trestnou lavici až v následujícím přerušení. Kapitán má možnost poslat spolu s brankářem na trestnou lavici i netrestaného hráče, který se ihned po uplynutí testu brankáře zapojí do hry.


Přestupky trestané větším trestem (5 minut)

 1. Provádí-li hráč násilné a nebezpečné údery hokejkou.
  To platí I v situaci, kdy hráč při přehození své hokejky přes soupeřovu hlavu neúmyslně zraní protihráče.
 2. Hákuje-li hráč soupeře hokejkou.
 3. Hodí-li hráč hokejku nebo jakoukoliv část své výstroje ve snaze zasáhnout míč.
 4. Vrhne-li se hráč na soupeře, aby ho zastavil.
 5. Pokud hráč hrubě strčí protihráče na mantinel nebo branku.
 6. Provádí-li hráč opakovaně přestupky vedoucí k menšímu (2 min.) trestu.
  5 minutový trest nahrazuje poslední 2 minutový trest, avšak přestupky musí být stejné. Počet přestupků nevede automaticky k 5 minutovým trestům.
 7. Opomene-li hráč odklidit zničené části hokejky a donést je do prostoru pro střídání.
  Hráč musí odklidit pouze viditelné zničené části hokejky.

 

 Trest - 10 minut 

Vstřelí-li družstvo branku během 10 minutového osobního vyloučení, trest není nikdy zrušen.

Přestupky trestané 2 minutovým a osobním 10 minutovým trestem
Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu nesportovním chováním ( např. simulování).
Nesportovní chování znamená projev neúcty a nevážnosti vůči rozhodnutím rozhodčích, vůči ostatním hráčům, členům družstva, divákům, udeření hokejkou nebo kopnutí do mantinelu nebo branky, případně zahození hokejky či jiného vybavení během přerušení nebo v prostoru pro střídání.

 

ČK - vyloučení do konce utkání:

 

ČK2 – vyloučení do konce utkání + 3 následující utkání

 1. Účastní-li se hráč rvačky.
  Rvačka znamená fyzický střet dvou nebo více účastníků hry během, kterého je používáno úderů rukou i nohou.
 2. Pokud se hráč nebo člen realizačního týmu proviní opakovaným nesportovním chováním.
 3. Pokud hráč ve zlosti rozbije (udeří hokejku nebo hokejkou).
 4. Dopustí-li se hráč nebo člen realizačního týmu sabotáže hry.
  To platí i pro situaci, kdy vyloučený hráč úmyslně během trestu vstoupí na hrací plochu. Jedná-li se o chybu rozhodčího, hráč nebude vyloučen a musí se vrátit na trestnou lavici. Za sabotáž hry je též považován vstup hráče nebo hození jeho výstroje na hrací plochu během provádění trestného střílení nebo pokud se hráč pokouší či hraje z hráčské lavice, aniž by střídal.
 5. Proviní-li se hráč brutálním přestupkem.
  To platí i pro situaci, kdy hráč hodí svou hokejku nebo část výstroje na soupeře.
 6. Proviňuje-li se hráč nebo člen realizačního týmu užíváním hrubého jazyka, tj. urazí hráče, rozhodčí, diváky nebo jiné účastníky hry;, příp. nevhodně, či posměšně gestikuluje
 7. DK může snížit trest pokud k tomuto shledá důvody, např. chování po přestupku apod. Toto lze užít max. 1x a sezónu u kontrétního hráče s tím, že v sezóně má o snížené STOPKy podmínku, tzn. další ČK = vyloučení do konce utkání + 3 stop + stop o snížené DK.

 

ČK 2 -vyloučení do konce utkání + jednání Disciplinární komise TFbL

 • Po zvlášť zákeřných faulech s úmyslem zranit protihráče, po napadení rozhodčího, protihráče, spoluhráče či diváka rozhodne rozhodčí o předání přestupku k jednání DK k určení výše trestu 

 Trvalé vyloučení hráče z ligy: 

1)  Napadení protihráče, spoluhráče nebo diváka a oplácení napadení mimo hrací plochu v areálu haly či v jeho blízkosti.

        a)   jakýmkoliv způsobem, i když nedošlo ke zranění napadeného.

        b)   jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní neschopnost napadeného.

2)   Napadení rozhodčího na hrací ploše, v areálu hřiště i mimo něj

        a)   cloumáním, násilným vrážením, násilným vyražením píšťalky z úst, vytržením ČK z ruky, udeřením, kopnutím, úmyslným udeřením hokejkou nebo jiným předmětem a jiným způsobem napadení.

 

 Trvalé vyloučení týmu z ligy:

1) Neochota jednat vedoucího týmu s vedením ligy

2) Neochota vedoucího týmu sjednat nápravu v týmu dle pokynů vedení ligy

3) Trvalé porušování pravidel ligy


 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ !!!  
 • Hráč, u kterého bude mít rozhodčí podezření, že je v podnapilém stavu (konzumace většího množství alkoholických nápojů před zápasem), nesmí nastoupit do hry.
 • Pokud tak učiní nebo skutečnost o jeho stavu rozhodčí v průběhu utkání zjistí, hráči automaticky a nekompromisně udělí ČK 2!
 • Házení hokejkou v přerušené hře bude automaticky a nekompromisně trestáno ČK 1 (vysoké riziko úrazu)!
 • Kapitán nese zodpovědnost za chování svého týmu na hřišti!

 

Vysvětlení pojmů:

1) Nesportovní chování na hřišti:

    Za nesportovní chování se považuje takové jednání, jímž je pokažen celkový dojem ze hry, např. neslušné pokřikování na hřišti, předstírání zranění a   jiné podobné případy.

2) Nesportovní chování vůči protihráči, spoluhráči, pořadateli a divákům.

        a)  nadávky, posuňky, výroky hanobící národ, etnické skupiny, rasu a vyznání, odplivnutí či jiné jednání, které má napadeného ponížit, vyprovokovat nebo zesměšnit

        b)   hrubé urážky a vyhrožování

3) Nesportovní chování vůči rozhodčím v rámci utkání i mimo něj.

        a)  kritizování, posuňky, zesměšňování, hrubé protestování, hanlivé výroky, neuposlechnutí, výroky hanobící národ, etnické skupiny, rasu a vyznání, a jiné.

        b)   urážky, vulgární výrazy, plivnutí, vyhrožování a jiné

4)  Napadení protihráče, spoluhráče a oplácení takového napadení na hrací ploše.

        a)   cloumáním, vrážením, strčení, jestliže nedošlo ke zranění napadeného.

        b)   kopnutím nebo udeřením, udeřením hokejkou, včetně pokusu o kopnutí, podražení nebo udeření a jiným obdobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného.

        c)   jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní neschopnost napadeného.

6)  Svévolné opuštění hrací plochy celým družstvem nebo odmítnutí pokračování ve hře. Trest pro kapitána týmu. Kontumace výsledku.